برنامه آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سال 97

اخبار پارسه
برنامه آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سال 97
چهارشنبه - ١١ مهر ١٣٩٧

برنامه آزمون های آزمایشی پویش کارشناسی ارشد سال 97

موسسه آموزش عالی آزاد پارسه

ردیف

محتوای آزمون

روز آزمون

تاریخ برگزاری

1

آزمونهای انتخابی

جمعه

11 آبان

2

جمعه

2 آذر

3

پویا 1

جمعه

23 آذر

4

آزمونهای انتخابی

جمعه

14 دی

5

جمعه

5 بهمن

6

 پویا 2

جمعه

26 بهمن

7

جامع 1

جمعه

24 اسفند

8

جامع 2

جمعه

23 فروردین 98